book online

Winter season 2018/2019

December 16, 2018 to Easter mondat April 17, 2019The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily

  reservation@name.com

  Reservation hotline: +1 800 1234 556

  Általános szerződési feltételek

  Fogalmak meghatározása

  1. Utazási iroda (utazásszervező): SIA Ski Univerzum International, székhelye: Lokomotīves iela 90 – 17, Riga, LV-1057 Lettország, cégjegyzékszám: 40203258374, Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal nyilvántartási szám: TO-000061, (a továbbiakban „UI“).
  1. Utazás közvetítő: Ski Univerzum s.r.o., székhelye Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Statisztikai számjel: 51 897 776, Adószám: 2120833231 bejegyezve a Nyitrai Járási Bíróság cégjegyzékében az Sro. rész 46331/N sz. betétje alatt, Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal nyilvántartási szám: TO-000040 (a továbbiakban „UK“).
  1. Utas: Olyan természetes személy, aki utazásról szóló szerződést köt, vagy aki az utazásról szóló szerződés alapján vesz igénybe idegenforgalmi szolgáltatást. Az utasok közösen és osztatlanul kötelesek teljesíteni az utazásról szóló szerződésből következő kötelezettségeket. Utas az a személy is, akinek a javára az Utazásról szóló szerződés megkötésre került, és az a személy, akire az utazás átruházásra került.
  1. Tartós adathordozó: Olyan eszköz, amely lehetővé teszi az utasnak vagy az UI-nak a neki címzett információk tárolását, olyan módon, amely lehetővé teszi azok jövőbeli időre történő felhasználását, amely megfelel ezen információk rendeltetésének, és amely lehetővé teszi az elmentett információk változásmentes reprodukálását, főként papír, e-mail, SMS, USD-kulcs, CD, DVD, memóriakártya, vagy merevlemez.
  1. Értékesítési hely: Telephely vagy egyéb helyiség, ahol az üzletkötő általában a vállalkozói tevékenységét végzi, beleértve a webszékhelyet, vagy a távközlés egyéb eszközeit, amelyek lehetővé teszik a szerződéskötést a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül.
  1. Utazási szolgáltatások: az UI által nyújtott olyan szolgáltatások, melyek legalább két különböző típusú olyan turisztikai szolgáltatás kombinációjából állnak, amelyek egyetlen értékesítési helyen és ugyanazon utazás céljából lettek kombinálva.

  I.

  Az utazásról szóló szerződés

  1. Az utazásról szóló szerződés az UI és az utas között jön létre az utas részére elektronikus úton megküldött és általa a díj(előleg) megfizetésével elfogadott Utazási szerződésben foglalt tartalommal. Az Utazási szerződés részét képezi minden írásos dokumentum (így különösen, de nem kizárólagosan a foglalás-voucher, adatkezelési tájékoztató, programtájékoztató) és információ, amelyeket az utas az UI-tól kapott, és amelyek alapján az utas megköti a Szerződést. Az utas elfogadja a Szerződés, és egyéb írásos dokumentumok, valamint az információk elektronikus úton, tartós adathordozón való kézbesítését.

  II.

  Az ár, az ár módosítása és fizetési feltételek

  1. Az utazás, azaz a túra teljes ára, az utazás lebonyolítása során igénybe vett szolgáltatásokat tartalmazza. Ezen felül minden utas köteles szervezési díjat fizetni, melyet az iroda az utazás adminisztratív előkészítésére és helyszíni lebonyolítására fordít.
  1. Az utas által megrendelt szolgáltatások nyújtására az utas csak az utazás teljes árának és a szervezési díjnak kifizetését követően jogosult.
  1. Az UI a szerződés megkötésekor megköveteli személyenként, utazásonként az előleg megfizetését, melynek pontos összegét a foglalás-voucher dokumentum tartalmazza.

  A megrendelt szolgáltatások árának hátralékát az utas legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt 45 nappal köteles megfizetni.

  Az utazás árának és a szervezési díj kifizetési dátumának az a nap minősül, amikor a pénzeszközök az UI számlájára jóváírásra kerültek.

  1. Amennyiben a szerződéses viszony az utazás megkezdése előtt kevesebb, mint 45 nappal jött létre, az utas köteles az utazás teljes árát és a szervezési díjat a szerződés megkötésekor kifizetni.
  1. Az UI fenntartja magának a jogot, hogy az apartmanokban, vagy szobákban lévő fel nem használt ágyakért felárat számoljon fel üreságy díj néven. Az üres ágy díja szállásonként és időpontonként változó.
  1. A gyerekeknek történő kedvezmények nyújtásánál a gyermek által az utazás utolsó napján betöltött életkora a mérvadó.
  1. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az UI jogosult az utazás árát felemelni az alábbi feltételekkel:
  1. az üzemanyagok, vagy egyéb energiaforrások árának változása,
  2. az idegenforgalmi szolgáltatások után fizetendő adók és illetékek változása,
  3. az utazást érintő valutaárfolyamok változása esetén.
  1. Amennyiben az utazás árának emelése ennek a pontnak az értelmében meghaladja az utazás árának 8%-át, az utas jogosult az ár-módosulásról való értesítéstől számított 8 napon belül – teljes visszatérítés mellett – az UI-hez intézett írásbeli (e-mail útján küldött) nyilatkozattal elállni a szerződéstől.
  1. Az UI köteles egyértelműen és érthetően megfogalmazni az utazás árának emeléséről szóló értesítést, mellékelve az indoklást és az utazás árának emelésére vonatkozó kalkulációt, amelyet az utasnak bizonyíthatóan el kell küldenie, legkésőbb 20 nappal az utazás megkezdés előtt, egyébként az UI nem jogosult az utazás árában keletkezett különbség utas általi megfizettetésére.

  III.

  Az utas jogai és kötelességei

  1. Az utas alapvető jogai közé tartozik:
  1. Az Utasnak joga van az általa megfizetett utazás, ill. más szolgáltatás rendes bebiztosítására.
  1. Az Utas joga az utazással és a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos, az UI által ismert információkhoz való hozzáférés, valamint azon információkhoz és az utazással és a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokhoz, amelyekről az UI később – az utazás árának kifizetése után szerzett tudomást.
  1. A szerződéstől való elállás joga, bármikor, indoklás nélkül, a szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt, a jelen feltételek VI. cikkelye szerint.
  1. Az utazás megkezdése előtt az utas tartós adathordozón értesítheti az UI-t, hogy az utazáson helyette egy másik személy vesz részt, aki teljesíti az összes, megállapodás szerinti részvételi feltételt; ennek az értesítésnek tartalmaznia kell a harmadik személynek az utazásról szóló szerződés átruházásába való beleegyezését. Az utas személyének változása az UI-val szemben akkor hatályos, ha az első mondatban említett utazásról szóló szerződés átruházásáról szóló szerződést az UI-nak arányos határidőn belül, legfeljebb azonban az utazás megkezdése előtt három nappal kézbesítik; az értesítés kézbesítésének napjától

  az értesítésben feltüntetett személy utasnak számít. Az eredeti és az új utas közösen és osztatlanul felelnek az utazás maradék árának, az összes illeték, felárak, és egyéb költségek kifizetéséért, amelyek az utas személyének változásával kapcsolatosak, és amelyről őket az UI tájékoztatja. Az előző mondatban feltüntetett illetékek, felárak és egyéb költségek nem lehetnek aránytalanok, és nem haladhatják meg az UI számára az utazásról szóló szerződés átruházásának következtében valóban felmerült költségeket. Az UI köteles az új utasnak bizonyítani a járulékos költségek, felárak vagy egyéb, az utazásról szóló szerződés átruházásával kapcsolatos költség keletkezését. Az új utas beleegyezésének a jelen bekezdés szerint tartalmaznia kell a megkötött szerződésbe való beleegyezést és az arról szóló nyilatkozatát, hogy megfelel minden, a megállapodásban szereplő utazási részvételi, illetve minden, a megrendelt szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételnek. Az új és eredeti utasoknak az utazás költségeinek megfizetéséért vállalt közös és osztatlan felelősségéről szóló megállapodásnál az UI jogosult a II. cikkely szerint eljárni abban az esetben, ha az utazás ára és a szervezési díj nem kerül kifizetésre.

  1. A hiányosságokra és hibás teljesítésekre vonatkozó jog a jelen feltételek VII. cikkelye szerint.
  1. Az UI azon képviselőjének elérhetőségére való jog, akihez az utas a teljes utazás során felmerülő problémák esetében segítségért fordulhat, és aki egyúttal jogosult reklamációkat fogadni és intézni.
  1. Az utas alapvető kötelezettségei közé tartozik:
  1. Együttműködni az UI-val olyan ügyekben, amelyek szükségesek az utazás és a megrendelt szolgáltatások biztosításához, mint főleg
   • a szerződés és egyéb szükséges dokumentumok céljára a teljes és valós adatok rendelkezésre bocsátására,
   • az összes dokumentum és irat bemutatására, abban az esetben, ha a szolgáltatások igénybevételének feltételét képezik,
   • amennyiben az utazás célországa a belépéshez Covid-19 nemzetközi oltási igazolást, negatív PCR vagy antigén teszt eredményt ír elő, az utas ezt köteles bemutatni a szervező részére a busz indulásánál, amennyiben azzal utazik. Amennyiben az utas erre nem képes, a buszos utazásból kizárható.

  Ezen kötelesség elmulasztása esetén az utas köteles az UI-nak megtéríteni minden olyan költséget és kárt, amely az UI-nak a nem megfelelő, vagy nem teljes adatok nyújtása miatt keletkezett.

  1. Megfizetni a teljes árat minden megrendelt, és az utazással kapcsolatos szolgáltatást a jelen II cikkely értelmében, és szükség esetén ezt a tényt bizonyítani;
  1. Az utazással vagy a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos utólagos változások esetén haladéktalanul, írásban értesíteni az UI-t az elérhetőségi adatok, főként a telefonszám, e-mail, vagy postai cím megváltozásáról.
  1. Átvenni az UI-tól minden dokumentumot, amely a megrendelt és kifizetett szolgáltatások igénybevételéhez szükséges és ellenőrizni a benne foglalt adatok helyességét.
  1. Helytelen adatok esetében a II. cikkely, 2. bekezdésének e) pontja alapján erről haladéktalanul értesíteni az UI-t.
  1. A szolgáltatások igénybevételekor pontosan követni az UI, vagy képviselőinek utasításait és tájékoztatásait, valamint a közvetlen szolgáltatók utasításait, betartani az indulási időpontokat és helyszíneket. Ezen felül saját felelősségre gondoskodni minden útiokmányról, teljesíteni a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyéb feltételeket (útlevél, vízum, biztosítási kötvények, Covid-19 oltási igazolások és teszt eredmények stb.), illetve olyan érvényes útiokmánnyal rendelkezni, amelynek érvényessége legalább az utazás befejezésének napjától számított 6 hónap.
  1. Követni az idegenvezető vagy az UI képviselőjének, valamint a közvetlen szolgáltatók utasításait, betartani az utazás meghatározott programját és a meglátogatott ország, tartózkodási hely és objektum vonatkozó jogi előírásait. Ezek be nem tartása esetén, vagy az utazás programjának, illetve a szolgáltatások igénybevételének súlyos megzavarása esetén az UI jogosult megtagadni az utastól ezeket a szolgáltatásokat, amivel az utas elveszti ezekhez, valamint a további ki nem használt szolgáltatásokhoz fűződő jogát, anélkül hogy jogosult lenne az utazás befizetett árának a megtérítésére.
  1. Egyedül vállalni a felelősséget és megtéríteni az esetleges kárt, amelyet cselekvésével az utazás vagy a szolgáltatások igénybevétele során a közlekedési eszközben, szállást biztosító létesítményben vagy egyéb személynek okozott.
  1. Gondoskodni a 18 évesnél fiatalabb személyek felnőtt személy általi kíséretéről és felügyeletéről az utazás teljes időtartama alatt, hasonlóképpen biztosítani azon személyek kíséretét és szükséges felügyeletét is, akiknek az állapota ezt megköveteli.
  1. Betartani az utazás biztonságával kapcsolatos biztonsági előírásokat és utasításokat, betartani a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás tilalmát az

  autóbuszon, tartózkodni az utastársakkal szembeni agresszív viselkedéstől. Az előző mondatban meghatározott kötelezettségek be nem tartása esetén az UI kizár minden fajta felelősséget az utasnak az utazáson való részvételéért, vagy a megrendelt szolgáltatások rendes igénybevételéért.

  1. Az utas az autóbuszra 4db poggyászt vihet magával (1x útitáska, 1x pár sí/ snowboard, 1x pár sí/snowboard-cipő és 1x hátitáska). Az útitáska súlya nem haladhatja meg a 23kg-

  t. A hátitáskának be kell férnie a busz kabinjának kézi poggyász tárolására kialakított helyére, és a súlya nem haladhatja meg a 10kg-t. A síléc, a snowboard, a sícipő és a snowboard cipő, amennyiben külön táskában van, a táska nem tartalmazhat mást az adott sportfelszerelésen kívül.

  1. Az utas köteles tudomásul venni, amennyiben az UI a busz indulási időpontját az előzetesen meghirdetett időponthoz képest maximum 2 órával megváltoztatja az indulást megelőző legkésőbb 24 órában.
  1. Az UI nem rendelkezik biztosítással azon költségek megtérítésével kapcsolatban, amelyek az utas szerződéstől való elállástól való költségeket, vagy más költségeket (betegség, baleset vagy halál esetén) fedezne.

  IV.

  Az UI kötelezettségei

  1. Az UI alapvető kötelezettségei közé tartozik:
  1. Biztosítani az utasnak a szerződében előre meghatározott és kifizetett szolgáltatásokat – további szolgáltatásokat az UI csak írásbeli szerződéses megállapodás alapján és a megrendelt szolgáltatások kifizetését követően biztosít.
  1. Közölni az utassal az UI képviselőjének nevét, a kapcsolattartó személy és telefonszámát.
  1. Az utazások értékesítésének teljes időtartama alatt csőd elleni biztosítási szerződéssel rendelkezni.
  1. Teljesíteni az utazásról szóló szerződésből és az érvényes jogszabályokból következő további kötelezettségeket.

  V.

  A megállapodásban szereplő szolgáltatások módosítása

  1. A szolgáltatások igénybevételét (utazást) megelőzően:
  1. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az UI az utazás megkezdése előtt jogosult megváltoztatni az utazásról szóló szerződés feltételeit, amennyiben elhanyagolható módosításról van szó, és az UI az utast a változásról egyértelmű, érthető és meghatározott módon tájékoztatni fogja. Az utazás feltételeiben bekövetkezett elhanyagolható változásnak minősül, a szükséges és indokolt esetekben a szálláshely megváltozása, azzal a feltétellel, ha a biztosított pótszállás legalább azonos vagy magasabb kategóriájú és hasonló régióban található, továbbá a meglátogatott helyek sorrendjének változása, a közlekedés megváltozása, közlekedési, biztonsági vagy egyéb operatív okokból, az indulás és érkezés helyszínének változása, azzal a feltétellel, hogy az eredeti helyről/-re való ingyenes szállítás biztosított.
  1. Amennyiben az UI kénytelen alapvetően megváltoztatni az idegenforgalmi szolgáltatások alapvető jellemzőit (túra időpontjának változása, szállás vagy síterep kategóriájának jelentős változása, utazás módjának változása), vagy az utazás árának több mint 8 százalékos emelését javasolja, felajánlja az utasnak az utazásról szóló szerződés módosítását. Ebben az esetben az UI haladéktalanul, egyértelmű, érthető módon tájékoztatja az utast
   1. a javasolt módosításokról és azoknak az utazás árára gyakorolt hatásáról,
   1. arról a jogáról, hogy észszerű határidőn belül elfogadja az utazásról szóló szerződést vagy attól lemondási díj kifizetése nélkül írásbeli nyilatkozattal elálljon (ez a határidő az UI általi tájékoztatástól számított 72 óra),
   1. arról a tényről, hogy ha az utas az ii) pont szerinti határidőn belül nem fogadja el az utazásról szóló szerződés javasolt módosításait, az utazásról szóló szerződés megszűnik
   1. a pót-utazás áráról, amennyiben ilyen pót-utazást az utasnak felajánlottak. Amennyiben az utas az utazási szerződéstől visszalép, és nem fogadja el az UI által felajánlott pót-utazást, az UI köteles az utasnak haladéktalanul visszafizetni minden, az utas által, vagy annak nevében befizetett összeget, legkésőbb az utazási szerződéstől való visszalépésről szóló értesítés kézbesítésének naptától számított 28 napon belül.
  1. A szolgáltatások igénybevétele során:
  1. az UI jogosult az utazás programjának és a nyújtott szolgáltatások operatív megváltoztatására, amennyiben objektív okokból, vis major miatt, állami és egyéb illetékes hatóságok döntése vagy olyan rendkívüli körülmények következtében, amelyeket az UI nem képes befolyásolni vagy előre látni, nem lehetséges biztosítani az utazás eredeti programját és szolgáltatásait, miközben az ilyen esetben az UI köteles:
  • pótlólagos programról és szolgáltatásokról gondoskodni, olyan terjedelemben és minőségben, amely a leginkább összehasonlítható és megfelel az eredeti szolgáltatások jellegének, miközben a minimum azonos színvonalú szolgáltatások biztosítása esetén (pld. pót-szállás biztosítása azonos, ill. magasabb kategóriájú szállodában) az utas minden további igénye kizárt, vagy
  • visszafizetni az utasnak a nem biztosított, illetve pótlólagos teljesítéssel nem kompenzált szolgáltatásokért kifizetett árat, vagy
  • az utasnak kedvezményt nyújtani azoknak kifizetett szolgáltatások árából, amelyek nem voltak teljes mértékben biztosítva, vagy amelyek helyett nem biztosítottak pótszolgáltatásokat, vagy
  • az utasnak haladéktalanul segítséget nyújtani, vagy
  • egyéb törvényes jogot biztosítani.
  1. Az UI nem vállal felelősséget a módosított vagy nem biztosított szolgáltatások vagy programok következményeiért, amelyeket olyan esemény okozott, amelyet nem lehetett megakadályozni nagy erőfeszítés árán sem, vagy szokatlan és előre nem látható körülmények következtében (pld. a közlekedési eszköz késése következtében, amelyet műszaki hiba, időjárás, közlekedési helyzet, a szállító döntése, sztrájk, Covid-19 vírushelyzethez köthető hatósági- vagy szolgáltatási korlátozások, például wellness részleg bezárása, vagy egyéb az UI részéről nem befolyásolható körülmény okozott)
  1. Az utas tudomásul veszi, hogy azoknál szolgáltatásoknál, amelyek részét képezi a szállás, az első és az utolsó nap elsősorban a közlekedéssel és átszállással telik, ezért az említett okok miatti, a tartózkodás időtartamának megrövidülésével kapcsolatos panaszok indokolatlannak minősülnek.
  1. Az utas tudomásul veszi, hogy a sítúrák során szervezendő fakultatív programok nem képezik az utazási csomag részét, megszervezésükért az iroda nem vállal garanciát, a programtájékoztatókban foglaltaktól előzetes tájékoztatás nélkül eltérhet. Ezen programok lehetnek például más síterep látogatása, grillezés, pezsgőzés, sí és snowboardoktatás, lavinaképzés, quiz night, forraltborozás, stb.

  VI.

  Az utas szerződéstől való visszalépése és a lemondási díj

  1. Az utasnak jogában áll bármikor az utazás megkezdése előtt a szerződéstől visszalépni, és erre az esetre a szerződő felek lemondási díjban állapodnak meg.

  A lemondási díj összege (a feltüntetett tételek 1 személyre vonatkoznak, életkorra való tekintet nélkül):

  1. a befizetett előleg 100%-a, amennyiben az utas a szerződéstől az utazás megkezdése előtt 46, vagy több nappal lép vissza:
   • melyből 50% beszámítható üresen maradó ágy díjába, ha az azonos foglalás alatt lévő társaság többi része marad az eredeti apartmanban, vagy
   • melyből 50€ értékű, későbbi foglalásra felhasználható, nem átadható voucher-t állít ki az UI a foglalást lemondó személy részére
  1. a befizetett összeg 100%-a, abból levonva a síbérlet árának 90%-át a francia partnerrel szerződött ár alapján, illetve az üdülőhelyi díjat, amennyiben az utas a szerződéstől az utazás megkezdése előtt 45-21 nappal lép vissza,
  1. a befizetett összeg 100%-a, abból levonva a síbérlet árának 75%-át a francia partnerrel szerződött ár alapján, illetve az üdülőhelyi díjat, amennyiben az utas a szerződéstől az utazás megkezdése előtt 20-6 nappal lép vissza,
  1. a befizetett összeg 100%-a, abból levonva a síbérlet árának 50%-át a francia partnerrel szerződött ár alapján, illetve az üdülőhelyi díjat, amennyiben az utas a szerződéstől az utazás megkezdése előtt 5 napon belül lép vissza, vagy az utas nem kezdi meg az utazást.
  1. A napok számának meghatározásakor a lemondási díj kiszámításánál beszámítódik az a nap is, amelyen a szerződéstől való visszalépés megtörtént.
  1. Abban az esetben, ha egy utazásról szóló szerződés esetében a több utas közül egy lemondja az utazáson való részvételét (pld. egy 2-ágyas szobában elszállásolt személy részvételének lemondása), és a szerződő felek nem állapodnak meg másképp, ez az utas köteles a lemondási díj keretében megtéríteni az egyágyas szobáért fizetendő felárat is hasonlóképpen érvényes ez olyan szállásfoglalásra is, amely nagyobb számú vagy fixen meghatározott számú személyre lett kiszámolva.
  1. Abban az esetben, ha az utas bármilyen okból nem kezdi meg az utazást, vagy a biztosított szolgáltatások igénybevételét, vagy saját döntése alapján azokat egyáltalán vagy részlegesen nem veszi igénybe, csak a síbérlet 75%-ának és az üdülőhelyi adó díjának visszaigénylésére jogosult.
  1. Az UI az utazás megkezdése előtt kizárólag akkor léphet vissza az utazásról szóló szerződéstől anélkül, hogy az utasnak a visszalépés által okozott kárát köteles lenne megtéríteni, ha
  1. a buszos utazás résztvevőinek száma kisebb, mint a 40 fő minimális utasszám, és az UI az utazásról szóló szerződéstől a szerződésben szereplő határidőn belül lép vissza, legkésőbb azonban
   • az utazás megkezdésének napja előtt 20 nappal, ha 6 napnál hosszabb utazásról van szó,
   • az utazás megkezdésének napja előtt 7 nappal, ha az utazás időtartama 2-6 nap,
   • az utazás megkezdésének napja előtt 48 órával, ha az utazás időtartama kevesebb mint 2 nap, vagy
  1. az UI-t elháríthatatlan és rendkívüli körülmények akadályozzák az utazási szerződés teljesítésében, és az UI az utast az utazási szerződéstől való visszalépésről haladéktalanul, az utazás megkezdése előtt értesíti.
  1. Amennyiben az utas az utazás időtartama alatt viselkedésével veszélyezteti más utasok testiépségét, vagy nyugalmát, esetleg valamely vagyontárgyat (szálláshely, közlekedési eszköz, stb.), és az UI felszólítása ellenére ezt a viselkedését folytatja, az UI az utas ilyen viselkedését a szerződéses viszony súlyos megsértésének minősíti, és a szerződéstől azonnali hatállyal visszaléphet. Ebben az esetben az utas nem jogosult az utazás árának, sem a szervezési díjnak a visszafizetésére és köteles az UI-nak megtéríteni minden olyan kárt, amelyet ő a viselkedésével az UI-nak okozott.

  VII.

  Reklamációs eljárás, az utazás biztosításáért vállalt felelősség

  1. Az UI felelősséget vállal az utazásról szóló szerződés megszegéséért abban az esetben is, ha az utazás keretén belül nyújtott egyéb szolgáltatások szolgáltatóinak vannak kötelességei (a továbbiakban „az utazásról szóló szerződés megszegése“).
    
  2. Ha valamelyik idegenforgalmi szolgáltatásra nem az utazásról szóló szerződés, a jelen törvény vagy különleges jogszabály szerint kerül sor, vagy a szolgáltatás nem olyan jellegű, amelyet az utas az ajánlatra és a szokásokra való tekintettel joggal elvárt, az utas köteles erről azonnal tájékoztatni az UI-t, vagy annak megbízott képviselőjét.
  1. Az UI köteles az utas által meghatározott ésszerű határidőn belül ezt orvosolni azzal, hogy az idegenforgalmi szolgáltatást az utazásról szóló szerződéssel, a jelen törvénnyel vagy különleges jogszabállyal, illetve az utas jogos elvárásával összhangba hozza, amennyiben ez az UI-nak nem okoz aránytalan költségeket, tekintettel az utazási szerződésszegés terjedelmére és a szolgáltatások értékére.
  1. Nincs szükség a jelen cikkely 3. bekezdése szerinti határidő meghatározására, ha az UI közli az utassal, hogy helyzet orvoslását nem hajtja végre, vagy ha a helyzet orvoslása az utas személyes érdekére való tekintettel nem tűr halasztást.
  1. Amennyiben az UI nem végzi el a helyzet orvoslását a jelen cikkely 3. bekezdése szerint, az utasnak pót idegenforgalmi szolgáltatásokat ajánl fel, miközben ezeknek a pót idegenforgalmi szolgáltatásoknak
  1. ugyanolyan vagy magasabb minőségűnek kell lenniük, mint az utazási szerződésben feltüntetetteknek, az utas számára további költségektől mentesen, vagy
  1. alacsonyabb minőségűek is lehetnek, mint az utazási szerződésben feltüntetettek, de ebben az esetben ezeknek az idegenforgalmi szolgáltatásoknak az árából arányos engedményt kell biztosítani.
  1. Az utas visszautasíthatja az UI által felajánlott pótszolgáltatásokat, a jelen cikkely 5. bekezdése szerint, ha a felajánlott pót idegenforgalmi szolgáltatások nem összehasonlíthatóak az utazási szerződésben feltüntetett szolgáltatásokkal, vagy az alacsonyabb minőségű idegenforgalmi szolgáltatásra felkínált árengedmény nem arányos. Amennyiben a pótlólagos idegenforgalmi szolgáltatásokat az utas az első mondatnak megfelelően visszautasítja, vagy ezeket a pótszolgáltatásokat objektív okok miatt nem fogadhatja el, az utas folytatja azoknak az idegenforgalmi szolgáltatásoknak az igénybevételét, amelyek a jelen cikkely 2. bekezdése szerinti bejelentés tárgyát képezik és az UI az utasnak a jelen cikkely 2. bekezdése szerinti bejelentés tárgyát képező idegenforgalmi szolgáltatásokra az utazás árából arányos kedvezményt kínál fel.
  1. Amennyiben az UI nem orvosolja a helyzetet a jelen cikk 3. bekezdése szerint, és nem biztosít az utasnak pótlólagos idegenforgalmi szolgáltatásokat sem, az utas az 5. bekezdés szerint jogosult
  1. maga orvosolni a helyzetet és követelni az UI-tól a célszerűen ráfordított, ehhez kapcsolódó költségek megtérítését,
    
  2. visszalépni az utazásról szóló szerződéstől a lemondási díj megfizetése nélkül, és követelni az adott időben és megfelelően nem biztosított idegenforgalmi szolgáltatásért az utazás árából nyújtott arányos kedvezményt, amennyiben az utazásról szóló szerződés alapvető megszegéséről van szó.
  1. biztosítja az utasnak a pót-idegenforgalmi szolgáltatásokat a jelen cikkely 5. bekezdésének b) pontja szerint,
  1. az utas a jelen cikkely 6. bekezdésével összhangban a pót-idegenforgalmi szolgáltatásokat visszautasítja, vagy azokat objektív okok miatt nem fogadhatja el,
  1. az utas a jelen cikkely 7. bekezdésének a) pontja szerint helyzet orvoslását maga végzi el.
  1. Amennyiben módja van rá, az UI köteles az utassal közösen jegyzéket készíteni, és az utasnak átadni annak másolatát, amennyiben nem orvosolja a helyzetet a jelen cikkely 3. bekezdése és 5. bekezdésének a) pontja szerint. Amennyiben az UI irodának objektív okokból nincs módja jegyzéket készíteni, az utasnak kell megtennie azt.
  1. Az utas jogosult reklamációt benyújtani az utazás befejezésétől számított két éven belül, vagy ha az nem valósult meg, akkor attól a naptól számítva, amelyen az utazásról szóló szerződés szerint véget kellett volna érnie. Amennyiben ez lehetséges, az utas a reklamáció érvényesítésekor mellékeli a jelen cikkely 7. bekezdésének a) pontja szerinti írásbeli jegyzéket.
  1. Az utas a jelen cikkely 5. bekezdésének b) pontja, 6. bekezdése vagy 7. bekezdése szerint jogosult az arányos kedvezményre. Ha az UI nem bizonyítja, hogy az utazásról szóló szerződést az utas szegte meg, köteles az utasnak a panasz érvényesítésétől számított 30 napon belül visszafizetni az első mondat szerinti arányos összeg részét tekintettel a szerződésszegés súlyosságára és időtartamára.
  1. Amennyiben az utazásnak a szállítás is részét képezi az UI a jelen cikkely 6. bekezdése, és 7. bekezdésének b) pontja szerinti esetekben összehasonlítható módon gondoskodik a hazaszállításról, haladéktalanul és az utast terhelő további költségek nélkül.
  1. Ha visszafordíthatatlan és rendkívüli körülmények következtében nem lehetséges biztosítani az utas visszatérését az utazásról szóló szerződés szerint, az UI megtéríti a szükséges szállásdíjat, amennyiben lehetséges, azonos kategóriában és osztályban, utasonként legfeljebb három éjszaka időtartamban.
  1. A szállásköltségek jelen cikkely 11 bekezdése szerinti korlátozása nem érvényes a mozgáskorlátozott és az őket kísérő személyekre, terhes nőkre, kísérő nélküli kiskorúakra, vagy a különleges orvosi ellátást igénylő személyekre, amennyiben az UI- t az ő különleges szükségleteikről előre, az utazás megkezdése előtt legalább 48 órával értesítették.
  1. Az UI nem hivatkozhat visszafordíthatatlan vagy rendkívüli körülményekre, abból a célból, hogy elhárítsa a szállásköltség megtérítésére vonatkozó felelősségét a jelen cikkely 11. bekezdése szerint akkor, ha az illetékes utasszállító szolgáltató sem hivatkozhat ezekre a körülményekre.
  1. Az UI köteles haladéktalanul arányos segítséget nyújtani a bajba került utasoknak, főként
  1. az egészségügyi ellátással, helyi szervekkel és az utas állampolgársága szerinti ország képviseletével kapcsolatos megfelelő információk nyújtásával,
  2. az utas kommunikációjának a távúton történő segítésével, és a probléma pótlólagos megoldásának megtalálásával.

  Amennyiben az utas saját tudatos cselekvése vagy gondatlansága miatt kerül bajba, az UI jogosult az utastól követelni a segítségnyújtás költségeinek megtérítését. A költségtérítés összege nem haladhatja meg a tényleges költségeket, károkat, amelyek az UI-nak az utasnak történő segítségnyújtással kapcsolatban keletkeztek.

  1. A követelések jelen, és a VIII. cikkely szerinti rendezésekor az utas köteles az UI-val a lehető legnagyobb mértékben együttműködni, az esetleges hiányosságok leghatékonyabb megszüntetése, valamint további követelések, vagy károk keletkezésének megakadályozása érdekében, vagy hogy ezek terjedelme csökkenjen.
  1. A reklamációs eljárásoktól szóló tájékoztatás:
  1. Az utas jogosult a reklamációját az UI székhelyén érvényesíteni.
  1. A reklamáció érvényesítése távközlési eszközök segítségével, vagy postai úton történik. Az utas jogosult a jogairól való tájékoztatásra az általánosan kötelező érvényű jogszabály szerint, beleértve a reklamáció feltételeit és módját.
  1. A reklamációk felvételével megbízott személyek az UI ügyvezetői és/vagy alkalmazottai, illetve megbízottjai.
  1. A reklamáció elintézéséről az utas egy írásos dokumentumot kap.
  1. A reklamációk intézése a vonatozó jogszabálynak és az utazásról szóló szerződésnek megfelelően történik.
    
  2. Az UI nyilvántartást vezet a reklamációkról, amely tartalmazza a reklamáció érvényesítésének dátumát, a reklamáció intézésének dátumát és módját, valamint a reklamáció érvényesítéséről szóló dokumentum sorszámát.

  VIII.

  Kártérítés

  1. Az utas a VII. cikkely, 5. bek, b) pontja 6. bek. vagy 7. bekezdésben meghatározott arányos kedvezményen kívül jogosult az anyagi kár, és a nem anyagi jellegű kár megtérítésére, amelyet az utazásról szóló szerződés alapvető megszegése következtébe szenvedett el, amelyekért az UI visel felelősséget. Az UI az utas kárát haladéktalanul köteles megtéríteni.
  1. Az UI a kárért viselt felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az utazásról szóló szerződés megszegésére
  1. az utas, vagy
  1. harmadik személy részéről került sor, aki nem az utazás keretében nyújtott idegenforgalmi szolgáltatások szolgáltatója, amennyiben a szerződésszegés nem volt előre látható és elhárítható, vagy azt
  1. rendkívüli és visszafordíthatatlan körülmények okozták.
  1. Amennyiben az Európai Unió számára kötelező érvényű nemzetközi szerződés korlátozza a kártérítés mértékét, vagy azokat a feltételeket, amelyek mellett az utazás keretében nyújtott idegenforgalmi szolgáltatások szolgáltatójának azokat meg kell térítenie, azonos korlátozások vonatkoznak az UI-ra is. Amennyiben az Európai Unió számára nem kötelező érvényű nemzetközi szerződés korlátozza a szolgáltató által fizetendő kártérítést, azonos korlátozások vonatkoznak az UI-ra is.
  1. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a jelen cikkely szerinti kártérítés összege nem haladhatja meg az utazás teljes árát. Az előző mondat szerinti megállapodás nem vonatkozik a sérülésre, szándékosan okozott kárra.
  1. A jelen cikkely szerinti kártérítésre vagy a VII cikkely szerinti arányos kedvezményre való jogosultság nem befolyásolja az utasok külön jogszabályokban meghatározott jogait. A jelen törvényben előírt kártérítés vagy arányos kedvezmény levonásra kerül a külön jogszabályok szerinti kártérítésből vagy árengedményből. Az UI teljesítése a külön jogszabályok szerinti teljesítéssel kerül csökkentésre.
    
  2. Az UI javasolja, hogy az utas az utazás időtartamára kössön utazási biztosítást, sztornó biztosítást és poggyászbiztosítást. Az UI kijelenti, hogy az utazás ára nem tartalmazza a fent említett biztosításokat. Az UI nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek az utazás, vagy az egyéb nyújtott szolgáltatások (pld. fakultatív programok) időtartama alatt az említett biztosításokból fedezhetők lehetnek.

  IX.

  Utazásközvetítővel történő szerződéskötés

  1. Amennyiben az I.1. pontban meghatározott utazásról szóló szerződést az UK, mint utazásközvetítő köti meg az utassal, akkor az ÁSZF rendelkezéseit jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az UK az UI nevében és annak javára köti meg az utazási szerződést és a szerződés megkötésével a jogviszony az UI és az utas, illetve annak képviselője között jön létre. Az utazásról szóló szerződés részét képezi minden írásos dokumentum és információ, amelyeket az utas az UK-tól kapott, vagy amelyek alapján az utas megköti a szerződést.
    
  1. Az UK megfelel a 170/2018 sz. utazásról, egyesített idegenforgalmi szolgáltatásokról, az idegenforgalmi vállalkozás egyes feltételeiről szóló módosított törvény feltételeknek, valamint utazásközvetítői tevékenységet biztosító engedéllyel rendelkezik, amely az Érsekújvári járási hivatal kereskedelmi engedélyezési osztálya által bejegyzésre került.

  Tájékoztatási kötelezettség

  1. Az UI megfelelő időben és rendszeresen ellátja az UK-t a közvetítéshez szükséges információs anyagokkal, így különösen, de nem kizárólagosan utazási magazinokkal, szórólapokkal, értékesítést elősegítő anyagokkal és egyéb szükséges nyomtatványokkal. Az UK köteles a weboldalán és valamennyi egyéb online és offline megjelenési felületén, hirdetéseiben, nyomtatványaiban az UI által kínált utazásokról – az UI által közzétett és rendelkezésére bocsátott – információkkal egyező tájékoztatást adni és azokat egyező tartalommal megjeleníteni. Az UK fenntartja annak a jogát, hogy az online és az offline megjelenési felületein feltüntetett adatok (pl. árak, időszakok és egyéb adatok) hibásak lehetnek, amely alapján ajánlati kötöttsége sem az UK-nak, sem az UI-nek nem keletkezik. Kizárólag az érvényesen megkötött utazási szerződésben szereplő ár és egyéb feltételek képezik a szerződés tartalmát.
  1. Az UK az általa közvetített utazások tekintetében nem tehet olyan nyilatkozatot vagy ígérvényt a megrendelő felé, amely az UI által rendelkezésére bocsátott feltételeken túl bármilyen anyagi terhet ró az UI-ra. Amennyiben UK az utasnak a közvetített szolgáltatástól az UI által megadott feltételektől eltérő tájékoztatást ad, úgy az ebből származó valamennyi esetleges kárért az UK teljes vagyoni felelősséggel tartozik.
    
  2. Az UI megfelelő időben tájékoztatja UK-t a szolgáltatás kínálatában bekövetkezett bármely változásról, aki köteles a változást saját megjelenési felületein 24 órán belül megjeleníteni és a változásokat az utas felé közölni. Az UI a tájékoztatási kötelezettségének a honlapján történő információ elhelyezésekkel (a korábbi információk javításával, módosításával) is eleget tehet, melyet az UK köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, a honlapon történt korrekció esetén az UI további tájékoztatással nem tartozik.
  1. Minden, az UI-tól érkező információt – különös tekintettel az utazási szolgáltatás változására – UK haladéktalanul köteles továbbítani az utas számára.
  1. A tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó fenti rendelkezések bármelyikének megszegésével okozott teljes kárért az UK felel.

  Foglalás – szerződéskötés

  1. Az UK a megrendeléskor köteles az utast tájékoztatni arról, hogy az UI utazási szolgáltatását értékesíti és köteles bizonyíthatóan felhívni a megrendelő utas figyelmét az UI hatályos utazási feltételeire és az utazási szolgáltatással kapcsolatos valamennyi jogra és kötelezettségre.
  1. Amennyiben az utas megrendeli az UK-tól az UI által szervezett utazást, úgy az UK foglalást indít az UI-nál. Foglalásra csak az UI nyitvatartási ideje alatt kerülhet sor. Ha a foglalás bármely okból akadályba ütközik, arról az UK az utast haladéktalanul értesíteni köteles. UI vállalja, hogy az UK által továbbított megrendeléseket 48 órán belül írásban visszaigazolja és tájékoztatja az UK-t a megrendelés elfogadásáról vagy esetleges elutasításáról. Ha az UI a megrendelést csak módosított tartalommal tudja elfogadni, az új ajánlatnak minősül, amelynek elfogadásáról az UK-nak az utast írásban nyilatkoztatnia kell.
  1. Ha az UI a megrendelést elfogadja – illetve, ha az UI módosított tartalmú ajánlatát az utas elfogadja – úgy az UK elektronikus úton megküldi az utasnak az utazási feltételeket tartalmazó utazási szerződést és egyúttal tájékoztatja az utast a fizetési kötelezettségéről. Az UK köteles az utas figyelmét felhívni arra, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó teljesítési kötelezettség az UI-t terheli, továbbá minden olyan körülményre, mely a jogszabály alapján az UI felelőssége. Az UK tájékoztatásában foglalt díj (előleg) utas általi megfizetésével az utas a megküldött utazási szerződést és az annak részét képező dokumentumokat (így különösen, nem kizárólagosan az utazási szerződést) kifejezetten elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az utazási szerződés megkötése előtt az utas kérelmére az UK köteles felmutatni azon dokumentumokat, amelyek az UI csődbiztosítását fedezik. Ha az UK az ügyféllel nem az UI által megadott feltételekkel köt szerződést, úgy az ebből származó valamennyi esetleges kárért az UK felel.
    
  2. UK köteles a szerződéskötés tényéről az UI-t a szerződéskötéstől számított 24 órán belül írásban értesíteni. A díj(előleg) megfizetéséről az UK elektronikus úton írásbeli visszaigazolást küld az utasnak.
  1. Amennyiben az utas eláll az utazási szerződéstől, úgy ezt az UK-nak azonnal írásban jeleznie kell az UI felé. Ennek elmulasztásából eredő valamennyi kárért az UK felelős.
  1. UK köteles az általa értékesített kiegészítő termékekről (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az utasbiztosítást és a buszjegyet) a kiegészítő termékek eladásától számított 24 órán belül az UI-t tájékoztatni.

  Pénzforgalom lebonyolítása

  1. Az utas köteles az UK-val kötött utazási szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni. Amennyiben az utas a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az az utazási szerződéstől való elállásnak minősül, és az UI a megszűnt utazási szerződésből eredően semmilyen kötelezettség teljesítésére nem köteles.

  Az UK által üzemeltetett www.travelex.si és www.skiwego.hu weboldalon történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az UI-hoz nem jutnak el.

  1. UK köteles az utas által megfizetett szolgáltatási díjelőleget/díjat legkésőbb 3 munkanapon belül az UI-nak megfizetni.
  1. UI a megfizetett díjról számlát készít az utasnak, amelynek egy példányát elektronikus úton UK-nak megküldi, aki azt köteles utasnak 3 munkanapon belül továbbítani.

  Utazás lebonyolítása

  1. UK a tőle elvárható módon köteles elősegíteni – az UI utazási szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében – az egyedi utazási szerződésben rögzített utazás előkészítését és köteles a sikeres teljesítés érdekében minden szükséges intézkedést megtenni.
  1. UK köteles az utazási szerződés szerinti utazás teljesítését figyelemmel kísérni és a teljesítés (utazás) teljes időtartama alatt köteles az utas számára az egyedi utazási szerződésben megadott elérhetőségeken rendelkezésre állni és a hozzá érkező megkeresésekre legkésőbb a megkereséstől számított 24 órán belül válaszolni.

  Panaszkezelés, szerződésszegés

  1. Az UI tartozik felelősséggel az utazási szolgáltatás hibátlan teljesítéséért, így az utas az utazási szerződés hibás teljesítéséből fakadó igényét az UI-val szemben tudja érvényesíteni. Az igényt haladéktalanul, de legkésőbb az utazás befejezését (teljesítést) követő 90 napon belül vagy ha az utazás nem került megszervezésre, akkor attól a naptól számított 90 napon belül, amikor az utazás befejeződött volna, lehet érvényesíteni. A 90 napos határidő jogvesztő, azaz annak elteltével az utas a szerződés hibás teljesítése miatt igény érvényesítésére nem jogosult és panasztételi joga is megszűnik. Az igényről, panaszról írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni és azt írásban – e-mail útján – kell megküldeni az UI részére.
  1. Az UK köteles az utas nála előterjesztett panaszát, 19. pont szerinti igényét haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 48 órán belül továbbítani UI felé. UK köteles az utasnak a panasz és az igény érvényesítésével kapcsolatban minden szükséges tájékoztatást megadni és tőle elvárható módon segíteni az utas és az UK közötti kommunikációt. Az UK köteles az utast az UK és az UI XI.1. pontban meghatározott felügyeleti szervének elérhetőségéről tájékoztatni.
  1. A panasz elbírálására kizárólag az UI jogosult. Az UI a döntéséről tájékoztatja az UK-t és a panaszt benyújtó/igényt érvényesítő utast. A panasz megalapozottsága esetén az utassal szembeni anyagi helytállásra az UI köteles. Az UK az utas követelését nem jogosult elismerni, csak az UI külön kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján, kivéve, ha az utas bizonyíthatóan az UK hibája miatt támaszt követelést az UK-val szemben. Ez utóbbi esetben azonban az UK köteles helytállni az utas irányába. Az utas hibás teljesítés miatti reklamációjával kapcsolatos eljárásra egyebekben a VII. pontban foglaltak az irányadóak, míg az utas szerződésszegésből fakadó kártérítési igényeinek érvényesítésére a VIII. fejezet rendelkezései az irányadóak.

  X.

  Személyes adatok védelme

  1. Az UI és az UK az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (a továbbiakban „rendelet“) értelmében rendelkezik olyan kidolgozott biztonsági intézkedésekkel, amelyeket rendszeresen frissítenek, amelyek meghatározzák az informatikai rendszerekre ható fenyegetések és kockázatok kiküszöböléséhez és minimalizálásához szükséges intézkedések terjedelmét és módját, hogy biztosítsák:

  az irányítási rendszerek elérhetőségét, érintetlenségét és megbízhatóságát, a legmodernebb informatikai technológiák segítségével, a    személyes        adatok elvesztés,         sérülés,          eltulajdonítás, módosítás,      és megsemmisülés elleni védelmét, és megóvják azok bizalmas jellegét, azonosítsák és megelőzzék a lehetséges problémákat és problémaforrásokat.
   

  1. A személyes adatok kezelése a rendelet 6. cikkely, 1.bek. b) pontja szerint történik (az adatkezelés elengedhetetlen a szerződés teljesítéséhez, amelynek a szerződő fele az illető személy, vagy abból a célból, hogy az illető személy kérvénye alapján végrehajtsák a szerződés megkötését megelőző intézkedéseket). A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozást, céljára.
  1. Az UI és az UK az utas adatait az alábbi feltüntetett személyeknek bocsátja rendelkezésére: utazási irodák, szálláshelyek, közreműködő harmadik személyek, a felügyeleti szervek, bíróságok, bűnüldöző szervek, és azon személyek részére, akiknek az UI és az UK részéről történő adatszolgáltatást a törvény írja elő. Az utas köteles a személyes adatait helyesen és a valóságnak megfelelően feltüntetni, és haladéktalanul értesíteni az UK -t az azokban bekövetkezett változásokról. Abban az esetben, ha az utas az értékesítőnek nem adja meg a személyes adatait, nem lehetséges a szerződéskötés. A személyes adatokat az UI és az UK a különleges rendelkezéseknek megfelelően a szerződéses viszony megszűnésének napját követő 10 évig kezeli és tárolja. A személyes adatok harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetekhez kerülhetnek, attól függően, hol vásárolta meg az utas az utazást. A személyes adatok harmadik országba való átvitelére a rendelet és az érvényes adatvédelmi törvény szerint kerül sor. Amennyiben az UI és az UK az utas számára vízumot intéz, az utas erre a célra köteles rendelkezésre bocsátani az útlevele másolatát. Az az utas, akinek a személyes adatai feldolgozásra kerülnek, jogosult:
  • Visszavonni a beleegyezését – azokban az esetekben, amikor a személyes adatok kezelésére az utas beleegyezése alapján kerül sor, az jogosult ezt a beleegyezést bármikor visszavonni. A beleegyezés visszavonása történhet elektronikus formában, a felelős személy címén, írásban, a beleegyezés visszavonásáról szóló értesítéssel, vagy személyesen az UI és az UK székhelyén. A beleegyezés visszavonása nincs hatással azon személyes adatok kezelésesének törvényességére, amelyeket az UI és az UK ennek alapján az utasról kezelt.
  • A hozzáféréshez – az UI és az UK számára az utasról rendelkezésre álló személyes adatok másolatának biztosításához, valamint a személyes adatok felhasználásának módjáról szóló információkra való jogosultság. Az esetek többségében az utasnak a személyes adatait írásos dokumentum formában bocsátják rendelkezésre, amennyiben nem igényli az egyéb formában való rendelkezésre bocsátást. Amennyiben ezeknek az információknak a rendelkezésre bocsátását elektronikus formában kérvényezte, akkor, amennyiben az műszakilag lehetséges, elektronikus formában fogja megkapni.
  • A hiánypótlásra – ha az UI és az UK rendelkezésére álló adatok pontatlanok, nem teljesek, vagy nem aktuálisak, az utas kérheti, hogy az UI és az UK ezeket az információkat módosítsa, frissítse vagy kiegészítse.
  • törlésre (elfelejtésre) – arra vonatkozó jogosultság, hogy az UI-tól és az UK- tól kérjék az utas személyes adatainak törlését, pld. abban az esetben, ha az UI és az UK által róla megszerzett személyes adatok többé már nem szükségesek a feldolgozás eredeti céljához. Ezt a jogot azonban szükséges az összes releváns körülmény figyelembevételével megítélni. Például, az UI-nak és az UK-nak lehetnek bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségei, és nem fog tudni a kérésnek eleget tenni.
  • Az adatkezelés korlátozására – bizonyos körülmények között annak kérvényezése, hogy az UI és az UK tovább ne használja az utas személyes adatait, például abban az esetben, ha azok a személyes adatok, amelyeket az UI és az UK az utasról birtokol, pontatlanok lehetnek, vagy ha az utas feltételezi, hogy az UI és az UK többé nem fogja használni a személyes adatait.
  • Az adatok pontosságára – bizonyos körülmények között az arra vonatkozó jogosultság, hogy az UI-ról és az UK-ról maga az utas által rendelkezésre bocsátott személyes adatok, annak választása szerint egy harmadik félre legyenek átruházva. Ez csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az UI és az UK az utas beleegyezése, vagy a szerződés alapján szerzett meg, amelynek az egyik szerződő fele ő maga.
  • Kifogást emelni – az UI és az UK legitim és jogos érdekeltségein alapuló adatkezelése elleni kifogásemelés joga. Amennyiben az UI-nak és az UK-nek nincsen meggyőző legitim és jogos indoka az adatkezelésre, az utas kifogással élhet, az UI és az UK ezután nem fogja többé kezelni a személyes adatait.
  1. Abban az esetben, ha az utas az ellen kíván kifogást emelni, ahogy az UI és az UK az adatkezelést végzi, az UI-hoz és az UK-hoz fordulhat e-mailben az alábbi címen: info@skiuniverzum.cominfo@skiunivezum.lv vagy levélben az alábbi címeken: Ski Univerzum s.r.o., so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, Szlovák Köztársaság vagy Lokomotīves iela 90 – 17, Riga, LV-1057 Lettország. Az UI és az UK megvizsgálja a panaszt és az ügy megoldásában együtt fog működni az utassal.
  1. Amennyiben az utas meg van róla győződve, hogy a személyes adatai nem rendesen, a jogszabályok szerint kerültek feldolgozásra, fordulhat az adatvédelmi hivatalhoz (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonszám,: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.) vagy a Data State Inspectorate

  17 Elijas Street, LV-1050, RIGA, Lettország Tel.: +371 67223131 / Fax: +371 67223556 Email: info@dvi.gov.lv

  1. Az UI és az UK tájékoztatja az utast, hogy az Óbudai Egyetem Nonprofit Szolgáltató Kft. adatfeldolgozóként jár el, amelynek során az alábbi adatokat rögzíti és továbbítja az UI-nak, illetőleg az UK-nak: a sítáborra jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma és lakóhelye. Amennyiben a sítáborra jelentkező utas az Óbudai Egyetem Nonprofit Szolgáltató Kft. által kínált kedvezményeket is igénybe kívánja venni, úgy az utas NEPTUN kódja is rögzítésre és továbbításra kerül. Az UI, az UK vagy a Nonprofit Kft. a kedvezményre jogosultság ellenőrzésének céljából az utas NEPTUN kódját és nevét továbbítja az Óbudai Egyetem részére. Ezen esetekben az Óbudai Egyetem adatfeldolgozóként jár el.
  2. A Barion Payment Zrt. az online fizetés során az alábbi adatokat kezeli: utas neve, utazást foglaló neve, fizetendő összeg, fizetés pénzneme, bankkártya száma, bankkártya lejárati dátuma, bankkártya CVC kódja, bankkártyán szereplő név, fizető email címe az itt található adatkezelési tájékoztató alapján: Barion adatkezelési tájékoztató. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  1. Az utazásról szóló szerződés megkötésével az utas beleegyezését adja a személyes adatainak a jelen cikkely szerint történő kezelésében.
    

  XI.

  Záró rendelkezések

  1. Az UI felügyeleti szerve: Consumer Rights Protection Centre – Fogyasztói Jogi Védelmi Központ. Cím: Brīvības iela 55, Riga, Lettország. Telefon: 0037165452554 E-mail:         pasts@ptac.gov.lv, amely                         az              UI       általános                     jogszabályok         szerinti köztelezettségeinek betartását ellenőrzi. Az utas jogait és követeléseit az Európai Online Vitarendező platform                     segítségével            is              érvényesítheti: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=L V
  1. A jelen szerződési feltételek érvényessége az UI által nyújtott utazásokra és szolgáltatásokra vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amikor az UI az utassal előre írásban állapodik meg a kölcsönös jogok és kötelezettségek egyéb terjedelméről.
  1. A szerződés aláírásával az utas megerősíti, hogy a szerződés megkötését megelőzően annak tartalmával és minden részével megismerkedett, és azzal maradéktalanul egyetért. Egyúttal igazolja, hogy megismerkedett és egyetért a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmával és a bennük szereplő megállapodásokat elfogadja.
  1. Az UI kijelenti, hogy a csőd elleni biztosítás kötelezettségének eleget tett. Szerződés szám: 1561-31/000/000036/21-001 – Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
  1. Az UI jelen szerződési feltételei 2023. 08. 30.-én lépnek érvénybe.

  HÁZIREND 

  ÓE Sítábor 2024 

  1. Értelmező rendelkezések 

  1.1. Rendezvény: Az ÓE Sítábor 2024. január 19-28. között valósul meg a SIA Ski Univerzum International utazási iroda és a Ski Univerzum s.r.o. utazás közvetítő szervezésében, az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. adminisztratív közreműködésével.

  1.2 . Rendezvény helyszíne: a Helyszín, (cím) Rendezvény lebonyolítására szolgáló, a Nonprofit Kft. által jól körülhatárolt, a jelen Házirend hatálya alá tartozó valamennyi személy által egyértelműen felismerhető területe. 

  1.3. Nonprofit Kft.: az Óbudai Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

  1.4 . Utazás közvetítő: Ski Univerzum s.r.o. (Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo)

  1.5. Nonprofit Kft. érdekkörébe tartozó személyek: mindazon személyek, akik online regisztráltak és befizették az utazás díját, valamint a rendezvény lebonyolításában részt vevő munkatársak. 

  1.6. Nem normakövető magatartás: minden olyan magatartás, viselkedés, amely rendbontásba, agresszióba, bűncselekménybe, kivonódásba, közönyösségbe, egyéb deviáns viselkedésbe, valamint a jelen Házirendben foglalt előírások be nem tartásába torkollik, valamint minden olyan megnyilvánulás, közlés, cselekedet, amely mások egészségét, életét, testi épségét, vagy személyiségi jogait sértheti, illetve veszélyeztetheti. Ilyennek minősül továbbá minden olyan magatartás is, amely a Rendezvény napi programtervének akadályozásához vezet (különösen a busszal történő utazás menetrendjének akadályoztatása). 

  2.A Házirend hatálya 

  2.1. A jelen Házirend hatálya kiterjed valamennyi, a Nonprofit Kft. érdekkörébe tartozó személyre az ÓE Sítábor 2024 ideje alatt, 2024. január 19-28. között. 

  2.2. A Résztvevők a Rendezvény helyszínére történő oda-, és az onnan történő elutazáskor is kötelesek tartózkodni minden, a jelen Házirend szerint nem normakövető magatartástól, cselekedettől és megnyilvánulástól, amely a Résztvevők Rendezvény helyszínére jutását, illetve az onnan történő távozást bármely módon megakadályozza, illetve veszélyeztetheti. 

  3.A Rendezvény helyszínére történő be-, és kilépés szabályai 

  3.1. A Rendezvény helyszínére történő be-, és kilépés kizárólag saját elhatározásból, saját felelősségre történik. A belépéssel elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Házirendben foglalt előírásokat. A Rendezvény helyszínére belépést követően a jelen Házirendben foglaltak nem tudása, ismeretének hiánya nem mentesít a benne foglalt előírások betartása, valamint azok be nem tartása esetén az ebből eredő jogkövetkezmények viselése alól. 

  3.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvény valamely szervezett programja a Résztvevő meggyőződésével, értékrendjével ütközik, azzal ellentétben áll, úgy a Résztvevő nem köteles az adott programban részt venni. 

  3.3. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvény helyszínén való tartózkodásra kizárólag a Nonprofit Kft. által erre a célra gyártatott, és a Résztvevőknek átadott egyedi karszalag, és igazolvány/pass jogosít. 

  3.4. A karszalag/pass átvételét követően a Nonprofit Kft. nem vonható felelősségre annak károsodásáért, megrongálódásáért, vagy megsemmisüléséért, az ilyen káresemények kapcsán, valamint azok jogkövetkezményeként alkalmazott eljárások okán a Résztvevők nem jogosultak igényt támasztani a Nonprofit. Kft.-vel szemben. 

  3.5. A karszalag másra át nem ruházható, a Rendezvény időtartama alatt le nem vehető, el nem távolítható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de kivételesen indokolt, az Utazás közvetítő által jóváhagyott esetben a karszalag egyéb olyan végtagon is viselhető, ahonnan annak sérülésmentes eltávolítására nincs lehetőség. 

  3.6. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a karszalag/pass hiánya, valamint a sérült (például: átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb.), megrongálódott karszalag/pass a Rendezvényről történő azonnali kizárást von maga után, amely kizárás tárgyában a döntést a Nonprofit Kft. jogosult meghozni. A karszalag/pass hamisítók, valamint a hamisításban közreműködők ellen az Utazás közvetítő eljárást indít. 

  3.7. Az Elzárt területekre a belépés – az ott dolgozó, és feladatot ellátó megkülönböztetett jelzéssel rendelkező személyek kivételével – szigorúan tilos. 

  3.8. A Résztvevők tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a Rendezvény területére történő belépéskor önként alávetik magukat a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. 

  4.Magatartási szabályok a Rendezvény területén 

  4.1. A Rendezvény ideje alatt valamennyi Résztvevő köteles tartózkodni a nem normakövető magatartás bármely formájától. A rendezvény ideje alatt, este 10 óra után mások pihenését zavaró zajhatások keltése tilos. 

  4.2. Valamennyi, a jelen Házirendben foglaltakkal ellentétes, nem normakövető magatartás a Rendezvény helyszínéről történő azonnali kizárást vonja maga után, amely tárgyban a döntést az Utazás közvetítő jogosult meghozni. 

  4.3. A Résztvevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy minden olyan esetben, amikor a jelen Házirend értelmében valamely magatartás, vagy mulasztás szankcionálásaként a Rendezvény helyszínéről történő kizárásnak van helye, vagy egyéb előre nem várt, rendkívüli esemény folytán a Résztvevő a Rendezvény helyszínét elhagyni kénytelen, a kizárással érintett, illetve távozó Résztvevő pénzvisszatérítésre, továbbá kártérítésre sem a Nonprofit Kft.-vel, sem az Utazás közvetítővel szemben nem tarthat igényt. 

  4.4. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Rendezvényre való jelentkezését annak leadását követően, de még a Rendezvény kezdete előtt visszavonja, úgyszintén amennyiben érvényes (vissza nem vont) jelentkezése ellenére a Rendezvényen bármely – neki felróható, vagy rajta kívül álló – okból eredően nem jelenik meg, úgy a kifizetett részvételi díj vonatkozásában pénzvisszatérítésre, továbbá kártérítésre sem a Nonprofit Kft.-vel, sem az Utazás közvetítővel szemben nem tarthat igényt. 

  4.5. A Rendezvény területén valamennyi Résztvevő fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől. 

  4.6. A Rendezvény ideje alatt valamennyi Résztvevő köteles a Biztonsági szolgálattal messzemenőkig együttműködni, veszélyhelyzet esetén utasításait maradéktalanul követni. 

  4.7. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a jelen Házirendben foglaltak be nem tartása esetén a szükséges jogkövetkezmények levonásáig, legfeljebb annak idejére a Biztonsági szolgálat bármely tagja jogosult az érintett Résztvevő feltartóztatására. A Résztvevők kifejezetten elismerik, hogy a jelen pontban foglalt intézkedés velük szemben történő esetleges alkalmazása nem minősül a szabadsághoz és a mozgáshoz való szabadságuk korlátozásának vagy megsértésének. 

  4.8. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. 

  4.9. A Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni tilos, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül, és a Rendezvényről való kizárást vonja maga után. 

  4.10. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Nonprofit Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, vagy reklámtevékenység folytatása. 

  5.Kábítószer-, és alkoholfogyasztás 

  5.1. Kábítószer és alkohol Rendezvény helyszínére – bármilyen mennyiségben – történő bevitele, tárolása, értékesítése a Rendezvény ideje alatt szigorúan tilos. Tilos továbbá a kábítószer fogyasztás a Rendezvény ideje alatt, annak teljes területén. 

  5.2. A fenti tilalom alkalmazása során nincs megkülönböztetés könnyű és nehézdrogok között, illetve annak megszegése a Rendezvényről történő azonnali kizárást von maga után. 

  5.3. Amennyiben a Biztonsági szolgálat tagja kábítószer fogyasztását tapasztalja a Rendezvény helyszínén tartózkodó bármely Résztvevőnél, ez az adott Résztvevő azonnali kizárását vonja maga után. 

  5.4. A Biztonsági szolgálat arra illetékes tagja kábítószer birtoklásának, vagy fogyasztásának gyanúja miatt átkutathatja a gyanúba keveredett személyt, és csomagját. Az eljárás során jelen kell lennie az érintettnek, az átvizsgálást végző erre illetékes Biztonsági szolgálat személyzetének, valamint a Nonprofit Kft. kapcsolattartójának. 

  6.Értékmegőrzés, felelősség károkozás esetén 

  6.1. Az Utazás közvetítő által a Rendezvény helyszíni szolgáltatásával kapcsolatos munkálatok ellátása során, annak érdekében használt és telepített eszközökben, gépekben, berendezésekben a Nonprofit Kft., valamint a Nonprofit Kft. érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó bármely személy által okozott károkért a károkozó személy felel. 

  6.2. A káresemény által érintett személyek a jelen pont szerinti káresemény előfordulása esetén elsősorban a kár összegének helyszíni megállapítására, és az annak viselésében történő megállapodásra kötelesek törekedni. Megállapodás hiányában független szakértő véleményének kikérésére kerül sor, amely szakértő költségeinek megfizetéséért a károkozó személy felel. 

  6.3. A Nonprofit Kft. érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó személyek a Rendezvény helyszínére nagyobb értékű dolgokat, vagyontárgyakat, pénzt kizárólag saját felelősségükre vihetnek be, ezek tárolásáról, biztonságos elhelyezéséről kötelesek önállóan, saját felelősségükre gondoskodni, eltűnés, megrongálódás, megsemmisülés eseteire sem a Nonprofit Kft., sem az Utazás közvetítő nem vállal felelősséget. 

  6.4. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a fentieken túlmenően is helytállni kötelesek minden olyan károkozásért, amelyet bármely másik Résztvevő, vagy a Rendezvény helyszínét üzemeltető társaság eszközében, vagyontárgyában, berendezésében, bármely ingóságában szándékosan, vagy gondatlanul okoznak. 

  6.5. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hang-, és képfelvételt készíthet a Nonprofit Kft. és az Utazás közvetítő, valamint a Nonprofit Kft.-től írásbeli engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Résztvevők a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak arcuk, megjelenésük, megnyilvánulásaik rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy személyük kizárólag kifejezett beleegyezésükkel nevesíthető. 

  6.6. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevők tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A készítő a Résztvevők relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Résztvevők részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Résztvevők nem jogosultak igényt vagy követelést támasztani a Nonprofit Kft.-vel, vagy az Utazás közvetítővel szemben. 

  6.7. A Résztvevők elfogadják, hogy az előző pontban kifejtett jogokat a Nonprofit Kft., valamint az Utazás közvetítő a Résztvevők által készített videó- kép- és hanganyagokra is kiterjesztheti. A Résztvevők által készített videó- kép- és hanganyagok – ide nem értve a kizárólag a felvétel, kép- vagy hanganyag készítője által saját magáról készített fényképeket, hang- és video anyagokat – a Nonprofit Kft., valamint az Utazás közvetítő együttes, írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen médium útján, vagy nyilvános fórumon keresztül (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a rádiót, a televíziót, újságokat) nem jeleníthetőek meg. 

  7.Szolgáltatások igénybevétele 

  7.1. A Nonprofit Kft. érdekkörében a Rendezvény helyszínén tartózkodó személyek tudomásul veszik, hogy a Rendezvény helyszínén elérhető szolgáltatások és megvásárolható termékek igénybe vétele, valamint használata kizárólag az igénybe vevő saját felelősségére történhet, az ilyen szolgáltatások, és termékek igénybe vételével, használatával kapcsolatban keletkezett, vagy elszenvedett károkért az Utazás közvetítőt semmilyen felelősség nem terheli. 

  8.Egészségvédelem. Biztonság. Tűzvédelem 

  8.1. A Rendezvény ideje alatt minden Résztvevő köteles az általános tűz-, és munkavédelmi szabályok szigorú, és következetes betartására. Ezek a szabályok a Rendezvény helyszínén – annak teljes időtartama alatt – megtekinthetők. 

  8.2. Egészségi probléma esetén valamennyi Résztvevő haladéktalanul jelezni köteles ennek tényét a Nonprofit Kft.-nek, az Utazás közvetítőnek, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagjának. Abban az esetben, ha ez olyan késedelemmel járna, hogy az további károsodáshoz vezethet, a Résztvevők haladéktalanul kötelesek az Egészségügyi szolgálathoz fordulni, vagy mentőt hívni, ennek megtörténte után pedig azt sürgősen jelezni kötelesek a Nonprofit Kft., az Utazás közvetítő, vagy a Biztonsági szolgálat tagjai felé (egészségügyi veszélyhelyzet). 

  8.3. A Mentők telefonszáma: 15 (112). A bejelentés módja: a mentők felhívásakor a Résztvevő a következőket köteles közölni a mentésirányítóval érthetően, tagoltan: bejelentő neve, telefonszáma, helyszín pontos címe, észlelhető tünetek, pontosan mi történt. A mentésirányító további kérdéseket tehet fel, melyek segítik a kiérkező mentőegység munkáját, valamint elősegítik a gyors és szakszerű betegellátást, ezért azokra a bejelentő őszintén köteles válaszolni. A mentő megérkezéséig a bejelentő köteles a helyszínen maradni! 

  8.4. A mentőszolgálat értesítése után a bejelentő haladéktalanul köteles értesíteni a Nonprofit Kft.-t, az Utazás közvetítőt, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját, hogy a Rendezvény területén tartózkodó Egészségügyi szolgálat az alapvető elsősegély nyújtási feladatokat késedelem nélkül megkezdje, és az ellátásra szoruló állapotát figyelemmel kísérje a mentő kiérkezéséig. 

  8.5. Tűz esetén a Résztvevők haladéktalanul kötelesek értesíteni a Nonprofit Kft.-t, az Utazás közvetítőt, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját annak érdekében, hogy a tüzet minél hamarabb el lehessen oltani. A segítség megérkezéséig a tőle elvárható módon köteles a tűzoltást megkezdeni. Amennyiben ez olyan késedelemmel járna, hogy az más életét, testi épségét, vagyontárgyakat súlyosan veszélyeztetné, a tűz észlelője köteles haladéktalanul tűzoltót hívni. 

  8.6. Teendők tűz észlelésekor: tűz észlelésekor a bejelentő haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetét a veszélyről. Amennyiben a tűz zárt térben következett be azonnal fel kell szólítani a jelenlévőket az épület elhagyására, melynek módja: Hangosan, érthetően, háromszori felkiáltással „tűz van, mindenki hagyja el az épületet!”. Az épület elhagyása után attól biztonságos távolságba kell húzódni, és a szabadban „tűz van!” felkiáltással jelezni kell azt a közvetlen környezetben tartózkodó személyeknek. Figyelni kell arra, hogy mindenki ki tudott-e menekülni az épületből, bent nem maradt-e senki, ezek után késedelem nélkül értesíteni kell a Nonprofit Kft.-t, az Utazás közvetítőt, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját. 

  8.7. A keletkezett tűz oltása: amennyiben a tűz olyan mértékű, hogy azt a bejelentő maga is el tudja oltani, azt haladéktalanul meg kell kezdeni a következő szabályok figyelembevételével. Oltási szabályok: amennyiben fa vagy papír ég, azt kisebb mennyiségű vízzel is el lehet oltani. Mindezt olyan módon, hogy a tűz ellenoldalán állva (a lángok a tűzoltó személlyel ellenkező irányba mutatnak) a tűz gócpontját megcélozva vizet kell juttatni az égési területre. Figyelni kell arra, hogy a vizet nem az égő felület tetejéről kell locsolni, hanem minél élesebb szögből, oldalról kell megkezdeni az oltást, mivel így kisebb az esélye, hogy oltás közben az érintett is megsérüljön. Minden más esetben a kihelyezett tűzoltó készüléket kell használni. A tűzoltó készülék töltetét sohasem szabad egyenesen a tűzbe irányítani, hanem valamivel a lángok fölé kell az oltó anyagot eljuttatni. 

  8.8. Bármely Résztvevő csak abban az esetben kezdhet a kialakult tűz oltásához, ha biztos abban, hogy azt sérülés nélkül, rövid idő alatt el tudja oltani. 

  8.9. Tűzoltóság értesítése, bejelentés módja: tűzoltóság telefonszáma: 18 (112). A tűzoltóság felhívásakor az alábbiakat kell közölni a tűzoltó-diszpécserrel érthetően, tagoltan: név, telefonszám, helyszín pontos címe, mi ég (épület, anyag), emberélet, és/vagy más épület van-e veszélyeztetve, mi történt. A tűzoltó-diszpécser esetenként további kérdéseket tehet fel a tűzoltóegység informálása érdekében, mely azt a célt szolgálja, hogy a kiérkező tűzoltók a lehető legteljesebb mértékben fel legyenek készülve a káresemény gyors, és szakszerű felszámolására, minél előbb meg tudják kezdeni a szükséges beavatkozást. Ennek érdekében a tűzoltó-diszpécser kérdéseire a bejelentő legjobb tudása szerint őszintén, lényegre törően köteles válaszolni. 

  8.10. A Résztvevőket az eloltott tűzzel kapcsolatban is bejelentési kötelezettség terheli. Ennek értelmében arról a lehető legrövidebb időn belül kötelesek értesíteni a Nonprofit Kft.-t, az Utazás közvetítőt, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagját, hogy azok meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket. 

  8.11. A Résztvevők a Rendezvény területén történő tartózkodásuk során kötelesek figyelni arra, hogy a Résztvevők ne szenvedjenek, és ne okozzanak sérülést, balesetet. Minden Résztvevő köteles a munkavédelmi szabályok minimális követelményeinek megfelelő magatartást tanúsítani. 

  8.12. Amennyiben bármely Résztvevő olyan helyzetet, körülményt tapasztal, amely alkalmas sérülés, baleset, megbetegedés okozására, azt haladéktalanul köteles jelezni a Nonprofit Kft., az Utazás közvetítő, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagja felé (ilyen lehet pl.: falból kilógó szigeteletlen vezeték, az üvegtörés, a kiálló fémtárgy, elhullott állat, zavaros ivóvíz stb.) 

  8.13. Bűncselekmény, valamint szabálysértés észlelése esetén valamennyi Résztvevő haladéktalanul jelezni köteles ennek tényét a Nonprofit Kft.-nek, az Utazás közvetítőnek, vagy a Biztonsági szolgálat bármely tagjának, egyidejűleg köteles értesíteni a rendőrséget is. A rendőrség telefonszáma: 17. A rendőrség felhívásakor az alábbiakat kell közölni a diszpécserrel érthetően, tagoltan: név, telefonszám, helyszín pontos címe, mi történt. A diszpécser esetenként további kérdéseket tehet fel a kiérkező egység informálása érdekében, mely azt a célt szolgálja, hogy a kiérkező rendőrök a lehető legteljesebb mértékben fel legyenek készülve a gyors, és szakszerű fellépésre, minél előbb meg tudják kezdeni a szükséges beavatkozást. Ennek érdekében a diszpécser kérdéseire a bejelentő legjobb tudása szerint őszintén, lényegre törően köteles válaszolni. 

  8.14. A Rendezvény teljes területén dohányozni kizárólag a „Dohányzásra kijelölt hely” táblával jól felismerhetően ellátott területeken lehet. 

  8.15. A Rendezvény teljes területén tüzet gyújtani kizárólag engedéllyel szabad.